Statut


STATUT

Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży

im. Matki Bożej z La Salette

 

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette zwany w dalszej treści statutu Funduszem, jest organizacyjnie wyodrębnioną jednostką Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą władz Prowincjalnych w Warszawie, powołaną do prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej wśród rodzin, dzieci i młodzieży.

§1

Status prawny i siedziba

 1. Fundusz jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie, działającą na podstawie Dekret powołania Przełożonego Zgromadzenia, wydanego w oparciu o przepis art. 12 ustawy z dni 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. z 23 maja 198 r., nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami).
 2. Siedzibą Funduszu jest Dom Zakonny Zgromadzenia w Zakopanem.

§2

Cel i przedmiot działania

 1. Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Cel Funduszu realizowany jest w szczególności poprzez:

a. wspieranie i organizowanie różnych form wypoczynku i formacji chrześcijańskiej,

b. zakładanie, prowadzenie i dofinansowanie różnego typu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, świetlic i innych inicjatyw charytatywno-wychowawczych w środowisku dzieci i młodzieży,

c. przyznawanie stypendiów i zapomóg w wysokości uzależnionej od stopnia zamożności obdarowanych oraz możliwości finansowych funduszu,

d. organizowanie różnych form pomocy bezpośredniej, np.: dożywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp.

§3

Organy Funduszu

Organami Funduszu są: Rada Funduszu, Zarząd i Komisja Rewizyjna

Rada Funduszu

 1. Radę Funduszu stanowi Przełożony - Prowincjał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie.
 2. Rada Funduszu pełni swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia, za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.
 3. Do kompetencji Rady Funduszu należy:

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. zatwierdzanie programów działania Funduszu,

d. zatwierdzanie budżetu rocznego Funduszu,

e. udzielanie absolutorium Zarządowi,

f. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Programowej,

g. udzielanie zgody Zarządowi na przekroczenie każdej pozycji budżetowej powyżej 10%,

h. likwidacja Funduszu wraz z decyzją o przeznaczeniu pozostałych po likwidacji środków.

Zarząd

 1. Zarząd Funduszu składa się z dwóch osób: Dyrektora i jego zastępcy.
 2. Zarząd powołany jest przez Radę Funduszu na czas nieokreślony.
 3. Członka Zarządu, w tym Dyrektora można odwołać w każdym czasie.
 4. W realizacji celów statutowych Zarząd jest wspomagany przez grupę wolontariuszy - współpracowników.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie działalnością Funduszu i reprezentowanie go na zewnątrz,

b. ustalanie budżetu oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Funduszu,

c. promowanie działalności Funduszu, przyznawanie nagród, odznaczeń i wyróżnień za szczególne zasługi dla rozwoju Funduszu,

d. umacnianie więzi z ofiarodawcami i podopiecznymi oraz współpraca z Radą Programową i Wolontariatem,

e. wykonywanie decyzji Rady Funduszu.

  7. Oświadczenia woli w imieniu Funduszu składa Dyrektor Funduszu oraz jego zastępca - (łącznie).

  8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Komisja Rewizyjna

 1. Rada Funduszu powołuje Komisję Rewizyjną, jako kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Komisja Rewizyjna działa w składzie co najmniej trzyosobowym i wyłania ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

  4.  Do ważności obrad Komisji Rewizyjnej potrzebna jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

  5. Członkowie Komisji powoływani są przez Radę Funduszu na czas nieokreślony i pełnią swoją funkcję do czasu odwołania przez Radę Funduszu lub zrzeczenia się funkcji.

  6. Do zadań Komisji należy sprawowanie kontroli nad działalnością Funduszu poprzez opiniowanie decyzji podjętych przez Zarząd i sprawdzanie ich zgodności ze statutem, przyjętym budżetem oraz programem rozwoju.

  7. Komisja co najmniej raz w roku przedstawi Radzie Funduszu ocenę z działalności Zarządu a w szczególności przy okazji sporządzenia rocznego bilansu Funduszu.

§4

Rada Programowa

Rada Programowa

 1. Rada Funduszu może powołać Radę Programową jako organ doradczy Funduszu.
 2. Rada Programowa składa się z Prezesa i co najmniej dwóch członków, powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Członka Rady Programowej można odwołać w każdym czasie.
 4. Prezes Rady zwołuje jej posiedzenia w razie potrzeby wydania opinii, na wniosek Zarządu lub gdy domaga się tego większość członków.
 5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Do kompetencji Rady Programowej należy, przy współpracy z Zarządem, sporządzanie programu rozwoju i wytyczanie kierunków działania Funduszu.
 7. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.

§5

Pracownicy. Usługi firm specjalistycznych

 1. Zarząd może zatrudnić pracowników jak również korzystać z usług firm specjalistycznych (np. księgowo-biurowych, prawniczych, doradztwa finansowego itp.) dla realizacji niezbędnych zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Funduszu.
 2. Pracownicy i firmy usługowe będą pełnić swe zadania za wynagrodzeniem nie przekraczającym 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 3. Zlecone zadania będą wykonywane na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia.

§6

Wolontariat

 1. Wolontariusze, mogą wykonywać zlecone przez Zarząd świadczenia pracy na rzecz Funduszu w zakresie realizacji celów statutowych.
 2. Zarząd zobowiązany jest wówczas:

a. poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

b. zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

c. pokryć koszty podróży służbowych i diet, przy czym wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić Zarząd w całości łub w części z tego obowiązku;

d. zapewnić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, jeśli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni;

e. poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

  3.  Zarząd może pokrywać:

a. niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Funduszu,

b. koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń, określonych w porozumieniu z Zarządem przy czym, jeśli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

§7

Majątek i środki działania

 1. Środki na realizację celów Funduszu i pokrycie kosztów jego działalności pochodzą z:

a. darowizn, spadków i zapisów,

b. alokacji 1% należnego podatku, o której mowa w art. 27 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie,

c. dotacji lub subwencji,

d. odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

e. dochodów z majątku,

f. zbiórek, składek, kwest,

g. festynów, kiermaszy, loterii fantowych, koncertów, imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych.

  2.  Dochody uzyskiwane z majątku Funduszu przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Funduszu.

§8

Działalność pożytku publicznego

 1. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Funduszu jest (wg. PKD) nieodpłatna działalność organizacji religijnej, w zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, realizowana poprzez:

a. wspieranie i organizowanie różnych form wypoczynku i formacji chrześcijańskiej,

b. zakładanie, prowadzenie i dofinansowanie różnego typu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, świetlic i innych inicjatyw charytatywno-wychowawczych w środowisku dzieci i młodzieży,

c. przyznawanie stypendiów i zapomóg w wysokości uzależnionej od stopnia zamożności obdarowanych oraz możliwości finansowych funduszu,

d. organizowanie różnych form pomocy bezpośredniej, np.: dożywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp.

  2.  Wysokość pomocy niesionej przez Fundusz uzależniona jest od stopnia zamożności beneficjentów działalności pożytku publicznego oraz możliwości finansowych Funduszu.

  3.  Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Fundusz kieruje i organizuje Zarząd.

§9

Likwidacja Funduszu

 1. Likwidacja Funduszu może nastąpić w wyniku decyzji Przełożonego Zgromadzenia Księży
  Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie.
 2. Majątek Funduszu pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz pokrewnej organizacji z przeznaczeniem na cele charytatywno-wychowawcze.

§10

Normy końcowe

Zabronione jest:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Funduszu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Funduszu na rzecz członków, członków organów lub pracowników Funduszu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Funduszu na rzecz członków, członków organów lub pracowników Funduszu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Funduszu,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Funduszu, członkowie organów lub pracownicy Funduszu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.